KARNATAKA STATE POLICE

KARNATAKA STATE FORENSIC SCIENCE LABORATORY, BANGALORE AND ITS REGIONAL OFFICE.
RECRUITMENT- 2020

APPLICATION FOR THE POST OF LABORATORY ASSISTANT (PHOTOGRAPHY), EEG TECHNICIAN & LABORATORY ATTENDER (NKK & KK) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2020
£ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁæzÉòPÀ £ÁåAiÀÄ «eÁÕ£À ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ WÀlPÀUÀ¼À°è SÁ° EgÀĪÀ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (¥ÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦ü),E.E.fvÀAvÀædÕgÀÄ, ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸ÉêÀPÀgÀPÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÉÃvÀgÀ ºÁUÀÆ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ºÀÄzÉÝUÉCfð– 2020

(ISO 9001-2015 ¥ÀæªÀiÁt PÀÈvÀ)

Notification No: 96/RECRUITMENT-2/2020-21
lABORATORY ASISTANT SELECT LIST AND lABORATORY ASISTANTS PARTIAL FINAL SELECT LIST - 04 has been uploaded
Date News & Events
NOV
16
2021
lABORATORY ASISTANT SELECT LIST

lABORATORY ASISTANT SELECT LIST

NOV
16
2021
lABORATORY ASISTANTS PARTIAL FINAL SELECT LIST - 04

lABORATORY ASISTANTS PARTIAL FINAL SELECT LIST - 04

August
24
2021
PARTIAL FINAL SELECT LIST -3

EEG Technician

August
04
2021
SELECT LIST -2

EEG Technician

Laboratory Attender

July
12
2021
PARTIAL FINAL SELECT LIST

EEG Technician

Laboratory Attender

Laboratory Assistant (Photography)

APRIL
03
2021
SELECT LIST

EEG Technician

Laboratory Attender

Laboratory Assistant (Photography)

APRIL
01
2021
FINAL ANSWER KEY

LAB ATTENDER (General)

MARCH
30
2021
FINAL ANSWER KEY

EEG Technician Paper-2
Lab. Asst. Photography & EEG (Common Paper-1 )
Lab. Asst. Photography (Paper-2)

MARCH
18
2021
PROVISIONAL ANSWER KEY

EEG Technician Paper-2
Lab. Asst. Photography & EEG (Common Paper-1 )
Lab. Asst. Photography (Paper-2)

MARCH
17
2021
PROVISIONAL ANSWER KEY OF THE WRITTEN EXAMINATION OF LABORATORY ATTENDER (GENERAL) (FSL) HELD ON 14.03.2021

Series A  Series B Series C Series D Series E

MARCH
08
2021
WRITTEN EXAMINATION FIXED ON 14.03.2021

Written Examination Call letter has been uploaded for POST OF LABORATORY ASSISTANT (PHOTOGRAPHY), EEG TECHNICIAN & LABORATORY ATTENDER (NKK & KK) IN FSL, BENGALURU AND ITS REGIONAL OFFICE- 2020, Download (from My Application) and attend the Written Examination as per the schedule mentioned in Call Letter.

FEB
12
2021

Written Examination eligibility List

 • LAB Attender
 • LAB Attender Eligible
 • LAB Attender Not Eligible
 • EEG Technician
 • EEG Technician Eligible
 • EEG Technician Not Eligible
 • LAB Assistant (Photography)
 • LAB Assistant(Photography) Eligible
 • LAB Assistant(Photography) Not Eligible

 • Note: Candidates aggrieved by not eligible list can file objections with proper valid documents mannualy at the O/o The Director Forensic Science Laboratory Bengalore between 10.00 to 5.30 pm upto 25.02.2021. Documents received after 25.02.2021 will not be considered.

  DEC
  11
  2020

  ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (¥ÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦ü),E.E.f vÀAvÀædÕgÀÄ, ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸ÉêÀPÀgÀ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÉÃvÀgÀ ºÁUÀÆ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À ºÀÄzÉÝUÉ Cfð–Cfð ¸À°è¹ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹, vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄ¢æ¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁV®èzÀ ªÀÄvÀÄÛ Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀ §UÉÎ SÁwæAiÀiÁV®èzÀ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ, Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¹gÀĪÀAvÀºÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß £ÉêÀÄPÁw «¨sÁUÀzÀ ¸ÀºÁAiÀĪÁtÂUÉ (080-22943346) «ªÀgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß E-ªÉÄïïUÉ (£ÉêÀÄPÁw- E-ªÉÄïïUÉ) pcrnt@ksp.gov.in PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀÅzÀÄ. FUÁUÀ¯Éà Cfð ±ÀĮ̪ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉ EgÀĪÀAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ CªÀgÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß wgÀ¸ÁÌj¸À¯ÁVzÉAiÉÄAzÀÄ J¸ï JA J¸ï ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ.

  Mode Of Payments.


  Sl. NO
  PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
  DESCRIPTION
  «ªÀgÀ
  DATE
  ¢£ÁAPÀ
  01 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸À°è¸À®Ä ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  27/10/2020
  02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ¸ÀÈf¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  25/11/2020
  03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE
  D£ï¯ÉÊ£ï Cfð ±ÀĮ̪À£ÀÄß ¥ÁªÀw¸À®Ä PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ
  27/11/2020
  AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
  POST
  ºÀÄzÉÝ
  CATEGORY
  ¥ÀæªÀUÀð
  MINIMUM AGE
  PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  MAXIMUM AGE
  UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
  DATE FOR AGE CONSIDERATION
  ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
  FSL GM 21 YEARS
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  35 YEARS
  35 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  25/11/2020
  v
  SUBMIT

  CLEAR
  (BORN BETWEEN 25/11/1985 AND 25/11/1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
  2A, 2B, 3A & 3B 21 YEARS
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  38 YEARS
  38 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  (BORN BETWEEN 25/11/1982 AND 25/11/1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
  SC,ST,CAT-01 21 YEARS
  21 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  40 YEARS
  40 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
  (BORN BETWEEN 25/11/1980 AND 25/11/1999 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
  FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
  Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
  01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
  02 SC , ST, CAT-01 ` 100
  EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
  FSL
  A) E.E.f vÀAvÀædÕgÀÄ
  i) «eÁÕ£À ¥ÀzÀ« ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
  ii) E.E.f vÁAwæPÀ PÉÆøïð/ªÉÄrPÀ¯ï ¯Áå¨ïgÉlj mÉPï PÉÆøïð£À°è r¥ÉÆèêÀiÁ ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà EvÀgÉ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉ
  (1) Must possess a Bachelor degree in Science.
  (2) Must be a Diploma Holder in EEG Technician course/ Medical Laboratory Tech. Course or possess any other equivalent qualifications.

  B) ¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ (¥ÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦ü )
  i) ¹¤ªÀiÁmÉÆÃUÀæ¦üAiÀÄ°è CxÀªÁ ¥ÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦üAiÀÄ°è r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁåºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ºÉÆA¢gÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ºÉÆA¢gÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
  ii) PÀ¤µÀ× MAzÀÄ ªÀµÀð ¥ÁæAiÉÆÃVPÀ C£ÀĨsÀªÀªÀ£ÀÄß C£Á¯ÁUï ªÀÄvÀÄÛ rfl¯ï ¥ÉÆÃmÉÆÃUÀæ¦ü G¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ£ÀÄß «rAiÉÆÃUÀæ¦ü ¸À»vÀ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.
  (1) Must be a Diploma holder in Cinematography or Photography or posses any other equivalent qualification in qualifications granted by an institution recognized by the Government.
  (2) Must have at least one year practical experience in handling analog and digital Photography tools including Video graphy in any organization.

  C)¥ÀæAiÉÆÃUÁ®AiÀÄ ¸ÉêÀPÀgÀÄ
  ¦AiÀÄĹ CxÀªÁ 10+2 «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è GwÛÃtðgÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ CxÀªÁ «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ.

  Must have passed P.U.C. or 10+2 examination in science or possess any equivalent qualification.
  Non KK & KK REGION RESERVED POSTS / «ÄøÀ¯Áw ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
  Sl No Units Male & Female Post Count KK Post Count NON-KK Total Classification of Posts
  01 Laboratory Assistant(Photography) Yes 0 1 1 Category
  02 EEG Technician Yes 1 6 7 Category
  03 Laboratory Attender Yes 7 30 37 Category
  Total 8 37 45
  • 1.Payment should be made in HDFC / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • 2.Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • 3.If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.
  • 4.Written Examination will be held on same day at all Centre.